HEDEF ODAKLI HAREKET

Kişisel gücün kullanılarak amaçlara nasıl ulaşılacağını açıklayan Niccolo Machiavelli, düşüncelerini 16. yüzyılda yazdığı “Prens (The Prince)” adlı eserde toplamıştır. Eserde çeşitli tutumlar, stratejiler ve taktikler ifade edilmektedir. Onun düşüncesine göre amaca ulaşmak için kullanılan her yol ve yöntem kabul edilebilir gösterilmektedir. Machiavelli'ye göre "Eğer bir insan en yüksek politik erki (gücü) kazanmayı başaracaksa o zaman, bunu nasıl kazandığının pek önemi olmayacaktır. Çünkü aldatılmalarına izin veren kitleler, o zaman, egemenliğine boyun eğip saygı göstereceklerdir." demiştir.

Machiavelli'ye göre devleti yönetmeye talip biri (prens) iyi yürekli, sadık, insancıl, namuslu ve dindar görünebilir; hatta gerçekten de öyle olabilir; fakat gerektiğinde tam tersini yapabilmeye hazır olmalıdır. Ancak, devleti yönetmeye talip biri, eğer bir de yeni devleti yöneten konumuna geldiyse bunları yerine getirmesi, bunların tersini yapmasından daha zordur. "Bir yöneticinin esas görevi, devlet erkini elinde tutmak olduğuna göre bu meziyetleri (insanları övgüye değer kılan tüm bu şeyleri) yerine getirmez. Çünkü devleti elinde tutmak için sık sık verdiği söze karşı, iyilikseverliğe karşı, insanlığa karşı, dine karşı davranmak zorunda kalır. Devleti yöneten merhametli, dindar, namuslu, insancıl görünmelidir; fakat mutlaka böyle olması gerekmez. Yöneticinin eylemlerini yargılamak söz konusu olduğunda araçlara değil amaca bakılır. O halde, bir yönetici, amaç olarak devletin ele geçirilmesi ve elde tutulmasını seçerse o zaman, araçları hep övgüye değer bulunacak ve herkesçe övülecektir. Devleti yönetenin dilinde barış ve sadakat gibi sözcükler eksik olmamalıdır, bu sözcüklerin düşmanı bile olsa; çünkü halk gördüğüne inanır; gerçeği ise pek az kişi fark eder."

"Amaç aracı aklar" felsefi anlayış düşünce biçimine "Makyavelizm" denir. Makyavelizm, geleneksel ahlak anlayışına sahip olmayan, bireyleri kendi çıkarları için kullanmasını kapsayan bir kişilik özelliğidir. Kişilerin istedikleri amaçlara ulaşması için diğer kişiler üzerinde yönlendirici etki oluşturan etik olmayan davranışları bütünüdür. Birey kendi amacına ulaşmak için diğer bireyleri araç olarak görür ve onları kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilir.

Bana göre: Toplumları ayakta tutan ahlaki değerlerdir. İçten içe çürüten ise, bu değerlerin yozlaşması neticesinde ailelerde çözülmeye ve parçalanmaya götürür. Kurulu düzende dürüstlükten ödün vermemeye kararlı liderler, ahlaki değerlerden şaşmayacak bir şekilde hareket ederler. Dürüstlük olmadığında yapılan işlerde anlam bulmak, elde edilen sonuçlardan hoşnut olmak imkânsızdır. İnsanların huzur içerisinde yaşayabilmeleri için, birbirlerine karşı adil, alçak gönüllü, sevgi ve merhametli olmak gerekir; cimrilikten, katı yüreklilikten, çirkin söz ve işlerden kaçınılmasına dikkat edilmelidir.

Uzmanlara göre Makyavelizm kavramı kişilik bozukluklarıyla ilgilidir. Makyavelist kişilik eğilimi, kişilerin çıkarları için başkalarını aldatma ve onları kendi istediği doğrultuda hareket ettirme becerisidir. Makyavelist kişiler, güvensiz tutumlara sahip ve kendi duygularını düzenleyebilen bireylerdir. Kendi faydasını düşünerek hareket eder ve işini yaparken çok az motive olurlar. İnsanlardan ve toplumdan kaçan, empati eksikliği bulunan, anti-sosyal eğilimleri olan, güç ve para ile motive olan, etkili ve sonuç veren kuralları bulunan bireylerdir. Hedef odaklı hareket eder ve başkalarını manipüle ederek onları kendi çıkarları için kullanırlar. Diğer insanları sonuca ulaşmak için kullanılan bir araç olarak görürler

 

Yorum